REGULAMIN
WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
AKADEMII PŁYWANIA ,,WODNIK” W PANIÓWKACH

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Poniższe warunki określają zasady świadczenia usług szkoleniowych w zakresie działalności  zwanych dalej Kursami prowadzonymi przez AKADEMIĘ PŁYWANIA „WODNIK”  działającą pod firmą Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. Paniówki, ul. Gliwicka 11b, 44-177 Paniówki wpisaną do KRS 0000406694 o numerze NIP: 9691602550, zwaną dalej Szkołą.

§2.
ZAPISY NA ZAJĘCIA

2.1. W kursach mogą brać udział osoby dorosłe oraz osoby niepełnoletnie, zwane dalej Kursantami po oświadczeniu o braku przeciwskazań zdrowotnych i po zaakceptowaniu regulaminu. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Kursach pod warunkiem okazania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
2.2. Zapisy na kursy indywidualne bądź grupowe odbywają się poprzez formularz rejestracyjny na stronie: www.akademia-wodnik-paniowki.pl, telefonicznie pod numerem: 665 636 665 lub mailowo: wodnik@gieraltowice.pl
2.3. Termin zapisu na kursy wysłane przez stronę lub mailowo muszą zostać wcześniej potwierdzone przez Szkołę, aby nauka mogła się rozpocząć.

§3.
PŁATNOŚCI I RODZAJE ABONAMENTU

3.1. Płatności za abonament w kolejnych miesiącach, powinny być dokonywane z „góry”do 10 dnia każdego miesiąca w ustalonej kwocie. Brak terminowej opłaty za kurs może skutkować utratą rezerwacji miejsca.

3.2. Akademia zastrzega sobie prawo usunięcia z listy uczestników Kursanta, który zalega z płatnościami powyżej 14 dni.
3.3. Ceny abonamentu i zasady wejścia na pływalnie określa cennik zamieszczony na stronie: www.akademia-wodnik-paniowki.pl
3.4. Nieobecność zgłoszoną 24 godziny wcześniej można odrobić najpóźniej w ciągu 7 dni (opłata nie przechodzi na kolejny miesiąc rozliczeniowy). W przypadku wydłużającej się choroby należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
3.5. Płatności za kursy można dokonywać w kasie gotówką lub kartą.
3.6. Faktury za odbyte zajęcia wystawiane są na życzenie kursanta w ciągu 7 dni od dokonania płatności.
3.7. Opłata za niewykorzystany abonament – kurs nie podlega zwrotowi.

§4.
NIEOBECNOŚCI, ODWOŁYWANIE I ODRABIANIE ZAJĘĆ

4.1. W przypadku nieodbycia się zajęć z przyczyn technicznych i losowych Akademia może wyznaczyć dodatkowy termin w celu odrobienia zaległości.
4.2. Akademia nie zwraca pieniędzy za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału z przyczyn leżących po jego stronie.
4.3. Zajęcia grupowe tj. dla 8 – 10 osób, płatność z bieżącego miesiąca w przypadku niewykorzystania wszystkich zajęć nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy. W wyjątkowych sytuacjach losowych lub zdrowotnych, Akademia może odstąpić od wypełnienia tego postanowienia i wyznaczyć dodatkowy czas na dokończenie Kursu pod warunkiem dostępności miejsca w równoległych grupach wiekowych i o tym samym poziomie. Zajęcia grupowe nie podlegają odwołaniu i ewentualnemu zwrotowi kosztów w przypadku nieobecności Kursanta na zajęciach. Akademia zastrzega sobie prawo w przypadkach losowych czy zdrowotnych do dokonania zastępstwa instruktora danego kursu.

§5.
ZMIANY PODCZAS KURSU I ROZWIĄZANIE UMOWY

5.1. Kursantowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu 30 dni wypowiedzenia liczonego od początku nowego miesiąca.
5.2. Akademia w wyjątkowych sytuacjach losowych, zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu prowadzonych zajęć.

§6.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1. Za szkody wyrządzone przez Kursantów niepełnoletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.
6.2. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na pływalni bez opieki.
6.3. Kursanci nieprzestrzegający regulaminu Szkoły oraz regulaminu pływalni, mogą zostać skreśleni z listy uczestników.

§7.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.1. Każdy Kursant bądź jego opiekun rezerwując miejsce w Kursie i podając swoje dane osobowe, a zwłaszcza adres zamieszkania, email, numer telefonu, datę urodzenia, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu rekrutacji oraz późniejszej organizacji zajęć.
7.2 Administratorem danych osobowych kursantów lub opiekunów prawnych kursantów jest: Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. w Paniówkach, ul. Gliwicka 11b, 44-177 Paniówki
7.3 Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy na udział w kursach pływania. W przypadku wyrażenia zgody, mogą być przetwarzane dane osobowe w celach marketingowych.
7.4 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawę przetwarzania danych osobowych w celach wykonywania obowiązków ciążących na administratorze danych np. wynikających z przepisów prawa podatkowego stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawę prawną przetwarzania danych zarejestrowanych na filmie lub fotografii stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą.
7.5 Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów np. dostawcy usług IT.
7.6 Dane osobowe, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
7.7 Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach RODO, prawo sprostowania danych, ich przenoszenia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania.
7.8 Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.9 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7.11 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże dane osobowe na potrzeby uczestnictwa w zajęciach są konieczne do zawarcia i realizacji umowy.
7.12 W celu realizacji uprawnień należy kontaktować się z administratorem danych poprzez przesłanie wiadomości na adres siedziby lub elektronicznie na podany adres e-mail.